NGT23-1/2/3-01
1942
En undersøkelse av Vestrandens regionalmetamorfe bergarter.
23
1, 2, 3
1-174

Opprinnelig var det foreliggende arbeide ment som en mineralogisk undersøkelse av regionalmetamorfe marmorer i området rundt ytre deler av Trondheimsfjorden. Materialet til den første del av arbeidet ble utlånt fra Geologisk museum og bearbeidet mikroskopisk, uten at jeg selv hadde hatt anledning til å foreta feltgeologiske observasjoner. Under den senere befaring av de spredtliggende kalkforekomster langs Trøndelagskysten fikk jeg god oversikt over feltets alminnelige geologisk-petrografiske bygning. Og da det dessuten i høg grad virket utilfredsstillende på meg å behandle en spesiell del av et felt som er så vidt uutforsket som Vestranden, ble både felt- og laboratoriearbeidet utvidet spesielt med henblikk på å komme til forståelse av Fosen-feltets, og dermed Vestrandens, genesis og formasjonsmessige plasering.

At arbeidet overhodet er blitt til, skylder jeg i første rekke professor Tom. F. W. Barth min hjerteligste takk for. Professor Barth har gitt meg verdifulle råd under planleggelsen av så vel markarbeidet som laboratoriearbeidet og har alltid stått rede til å ofre av sin tid til diskusjoner vedrørende mitt arbeide. Videre vil jeg takke direktør for Norges geologiske undersøkelse, Carl Bugge, for å ha gitt meg anledning til å utføre markarbeidet og å få bergartspreparater på Norges geologiske undersøkelses bekostning, samt for den interesse han har vist under utarbeidelsen av avhandlingen. jeg skylder også professor V. M. Goldschmidt min beste takk for velvilligst å ha stilt materiale fra Geologisk museum til min disposisjon. Til slutt vil jeg takke min kone for korrekturlesning og renskriving av manuskriptet og preparant Alf Granli for utførelsen av de fleste tynnslip.