NGT22-1/2-02
1942
Et kullfund i Skagerrak-morenen på Jæren.
22
1, 2
15-46

De leirerike morenemasser på Sør-Jæren inneholder en mengde løse sten av sydlig oprinnelse, og som en sjeldenhet også småbiter av kull. I årene 1873-76 blev det til og med utført dypboringer gjennem løsmassene av et Stavangerselskap, for å lete efter kullene i fast fjell. Dette tiltak, som fikk et negativt utfall, blev ledet av bergmester Tellef Dahll. Noen samlet videnskapelig bearbeidelse av boringene blev dessverre ikke foretatt.
Under jordkartlegning på Jæren har også A. Grimnes lagt merke til kullstykkene og meddeler at han har sendt prøver inn til direktør Reusch i Norges geologiske undersøkelse. Det har imidlertid ikke vært mulig å opspore prøver av Jær-kullene i samlingene i Oslo. På en reise for Norges geologiske undersøkelse 1939 fant undertegnede en ny kullbit i Tvihaugbekkens skjæring i leiremorenen like nord for Lerbrekk-gårdene. Kullstykket er petrografisk undersøkt av dr. Gunnar Horn; resultatet følger nedenfor. l annet avsnitt er det gjort et forsøk på å føie kullfunnet inn i dets kvartærgeologiske sammenheng, såvidt våre kunnskaper i øieblikket tillater.
Mitt ophold på Jæren i 1939 varte bare 12 dager, og det var mitt håp å kunne fortsette studiene over "Skagerrak-morenen", som disse leirerike moreneavsetninger med sydlige fremmedsten og opknuste havskjell kalles. Under de nuværende forhold er det imidlertid på det uvisse når arbeidet med fordel skal kunne gjenoptas, og jeg vil derfor legge frem mine iakttagelser nu , selv om bidraget derved må bli dels mere hypotetisk, dels av mere deskriptivt konstaterende art enn ellers.