NGT25-13
1945
Postglaciale skjellbanker på Langnes ved Tromsø.
25
159-167

For noen år siden lot Tromsø kommunes ingeniørvesen grave en grøft for vannledning fra Skogneset ved Sandnessundet til Prestvatnet oppe på Tromsøya like ved Tromsø by. Ved gravingen viste det seg at grøfta i nivåer under 11 m skar giennom ganske tykke og sammenhengende lag av skjellgrus, og da nærværende forfatter hadde interesse for å få disse lag undersøkt, stilte stadsingeniør Nicolaysen velvilligst et nivellert lengdeprofil av grøfta til min rådighet. Det er det materiale som dengang ble samlet i den del av grøfta som gikk over flatene på Langnes, som i det følgende skal behandles. Det har lenge ligget gjemt og halvveis glemt, men da forekomstene for tiden for det meste ligger under et dekke av grastorv eller myr og således er vanskelig tilgjengelige for nye undersøkelser, har jeg trodd at det kunde være av interesse at de no blir kjent.