NGT26-1/2-02
1946
Noen profiler fra eldste silur i Oslofeltet nordlige del.
26
1, 2
59-142

FORORD

Dette arbeid er å betrakte som en del av en alminnelig sediment-petrografisk undersøkelse av de klastiske sedimenter, som danner de eldste lag i Oslofeltets silur. Det ble påbegynt høsten 1941 på forslag av professor Dr. V. M. Goldschmidt. Det viste seg imidlertid at oppgaven ble for omfattende, og etter samråd med professor Dr. Tom. F. W. Barth har jeg derfor innskrenket den til å omfatte en del profiler fra Oslofeltets nordlige del, mellom Randsfjorden og Mjøsa.

Når nettopp dette område ble valgt ut, skyldes det at materialet her er mest utpreget kIastisk, og at det samtidig er gjenstand for kraftige horisontale variasjoner.

Det feltgeologiske arbeid ble utført høsten 1942 og sommeren 1943. Direktør Dr. C. Bugge er jeg meget takknemlig for at jeg fikk utføre siste sommers arbeid for Norges geologiske undersøkelse. Flere dager både denne sommeren og i fjor høst hadde jeg høve til å følge Dr. Leif Størmer under hans stratigrafiske arbeid mellom Lunder og Randsfjorden, noe jeg er ham takk skyldig for.

Den videre bearbeidelse av det innsamlete materiale er utført dels ved Geologisk museum i Oslo under professor Dr. V. M. Goldschmidts veiledning, dels har professor Dr. Th. Vogt elskverdigst latt meg få fortsette arbeidet ved Geologisk institutt i Trondheim.
Stuff-fotografiene er utført av preparant Anker Iversen.