NGT27-1/2-08
1948
Kisene i fjellkjeden
27
1, 2
97-102

Våre norske kisforekomster av typen Røros, Sulitjelma, Løkken, er som bekjent knyttet til fjellkjeden som stryker over de Britiske øyer og den Skandinaviske halvøy fra sydvest mot nordøst. Ved spørsmål om kisenes opprinnelse bør man holde seg for øye denne forbindelse med fjellkjeden. Det ligger nær å tenke seg at det er de prosesser som har foregått i fjellkjeden som også har noe med kisene å gjøre. I vår fjellkjede er det en del eiendommelige eruptive bergarter av hvilke det for kisspørsmålet særlig er av interesse å framheve den vulkanske Støren-Bymarkgruppe som består av spilitiske grønnsteiner med tilhørende grønne skifre, jaspislag m. m. Andre karakteristiske eruptiver er saussuritgabbro, olivinsten, trondhjemit m. v.