NJG19-1-01
1939
Sølvet på Kongsberg - Om de kjemiske prosesser ved dets utfelling og om trådsølvdannelsen
19
1
1-106

Geologen ved Kongsberg sølvverk statsgeolog A rne Bugge henvendte sig for nogen år siden til professor Ellen Gleditsch for å bringe på det rene om det ved Universitetets kjemiske institutt var nogen kjemiker som var villig til å utføre analyser og annet arbeide av interesse for undersøkelsen av Kongsbergforekomsten. Denne henvendelse resulterte i at jeg som student gjorde nogen analyser av prøver av sølv malmen; disse analyser er offentliggjort annetsteds (64).1 Senere har jeg som assistent ved instituttet gjort de forsøk som det følgende arbeide omhandler. jeg må herved få bringe professor Ellen Gleditseh min hjerteligste takk for den store interesse og velvilje hun har vist mitt arbeide; hun har latt mig få frie hender til å benytte instituttets hjelpemidler, og har gitt mig mange verdifulle råd. Likeledes takker jeg statsgeolog Arne Bugge og sølvverkets hyttemester bergingeniør Ragnvald Støren for den beredvillige elskverdighet hvormed de begge har latt mig nyte godt av sitt store kjennskap til sølvforekomsten ved å gi mig mange verdifulle oplysninger, og ved den interesse de alltid har vist arbeidet. Stud. mag. se. Sigrid Bjelke, stud. mag. se. Katharina Lenschow og stud. mag. se. A nna Magdalene Sommerfeldt har til tider bistått mig ved utførelsen av forsukene, og jeg takker dem for den interesse og omhu de har lagt i arbeidet. jeg har til forsøkene fått bidrag av Nansen fondet, Universitetets jubileumsfond og Handelsdepartementets industrikontor, hvorfor jeg takker disse institusjoner.

Print