NJG18-2-01
1938
Kvartærstudier i Vest Finnmark og Vesterålen
18
2
81-217

Dette arbeide er et resultat av kvartærgeologiske undersøkelser som forfatteren har foretatt i Vestfinnmark , Troms og Vesterålen. Sommeren 1933 blev øyene i Vestfinnmark og Kvænangenhalvøya besøkt.
Sommeren l 934 besøktes også noen steder i de samme områder og en del spredte steder i Troms.
Sommeren 1935 blev Andøy og de nordlige deler av Langøy besøkt.
Jeg må uttrykke min hjertelige takk til professor dr. O. Holtedahl , fordi han som leder av de geologiske undersøkelser i Finnmark i 1933 gav mig anledning til å høste erfaring om de kvartærgeologiske forhold der oppe. En hjertelig takk også til Statens forskningsfond, fordi det ved professor Holtedahl gav mig midler til arbeidet i Finnmark. Jeg takker også Nansenfondet så meget for midler til arbeidet Vesterålen.
For verdifulle oplysninger, råd og veiledning, takker jeg alle som jeg er kommet i forbindelse med under arbeidet nordpå og under drøftelsen av resultatene, særlig professor dr. O. Holtedahl, professor dr. W. Werenskiold , professor dr. R. Nordhagen, rektor dr. O. T. Grønlie , cand. real. M. Marthinussen og cand. real. A. Samuelsen. En takk også til de hjelpere som for en liten lønn stillet sine motorbåter og sin arbeidskraft til min rådighet i de mange og lange arbeidsdager nordpå.

Print