NJG18-3-01
1938
Nutida malmletning. 20 års erfarenheter från Västerbottens län Jämte kort översikt over länets berggrund och malmer
18
3
221-274

Följande framställning grundar sig i främsta rummet på mina personliga erfarenheter från Sveriges geologiska undersöknings arbeten i Skelleftefältet och i Västerbottensfjällen men även på material och upplysningar från kollegerna i Bolidens Gruv A. B. Tack vare tillmötesgående från detta bolag har jag blivit satt i tillfälle att använda det helt nyligen publicerade materialet rörande Lindblad-Malmqvists gravimeter samt en del opublicerade kartor. Då de geofysikaliska mätningar, som jag har vidrört, i allra största utsträckning för geologiska undersökningens vidkommande utförts av A. B. Elektrisk Malmletning, är det självfallet att jag i mycket stor utsträckning genom dess mätare blivit insatt i de mätningstekniska detaljerna i de olika metoderna. För mera ingående diskussioner av mätningsresultat och princip frågor har sålunda Bolagets överingenjör H. Hedström alltid beredvilligt ställt sig till förfogande. Till samtliga företag och personer framför jag mitt tack.

Print