NJG18-4-01
1938
Kjemiske undersøkelser av en del norske jordprofiler
18
4
305-373

Undertegnede påbegynte i 1933, som assistent ved Statens forsøksgård Voll ved Trondheim, en undersøkelse over jordens innhold av lett tilgjengelige plantenæringsstoffer. Planen gikk ut på kjemiske og elektrodialytiske undersøkelser av en rekke ulike, vel definerte jordprojiler og av jordprøver fra ensartede felter som hadde vært gjenstand for forskjellig behandling. Da forsøksgårdens laboratorium ikke var innrettet for kjemisk analysearbeide, st!llet bestyreren av Statens landbrukskjemiske kontrollstasjon i Trondheim dr. E. Solberg velvilligst arbeidsplass til disposisjon ved kontrollstasjonens laboratorium. Allerede på det tidspunkt hadde jeg innledet samarbeide med ingeniørkjemiker O. Braadlie angående en rekke kjemiske analyser. Nansenfondets styre bevilget midler til disse analyser. Straks efrer at undersøkelsen var satt igang, blev jeg ansatt som sekretær i Det norske myrselskap, Oslo. Til å begynne med håpet jeg at det skulde la sig gjøre, ved siden av det egentlige sekretærarbeide, å drive endel mer vitenskapelige undersøkelser innen mitt spesialområde, jordlæren, og jeg fortsatte derfor innsamling av materiale også efter overtagelsen av min nye stilling. Det viste sig imidlertid snart at mangel på skikket laboratorium og meget snart også mangel på tid gjorde det meget vanskelig å fortsette de påbegynte undersøkelser hvis ikke viktige opgaver i myrselskapet skulde lide ved det. De påbegynte undersøkelser blev derfor innstillet selv om det hadde vært i høi grad ønskelig å skaffe tilveie et fyldigere materiale enn det som da forelå. Da jeg imidlertid følte mig ansvarlig for at det innvunne materiale blev offentliggjort, blev det samarbeide som oprinnelig var innledet med ingeniør Braadlie om utførelsen av en rekke kjemiske analyser, senere utvidet til også å omfatte bearbeidelsen av materialet og publikasjon av resultatene. Idet vi herved fremlegger resultatet av de foran nevnte undersøkelser vil jeg uttale en takk til ingeniør Braadlie for at det ved hans bistand blev mulig å få fremlagt i bearbeidet form det materiale og de resultater som mer leilighetsvis og delvis ved hjelp av forskningsbidrag, var skaffet tilveie. Til Nansenfondets styre vil jeg også få lov å rette en hjertelig takk for at det så velvillig har støttet undersøkelsen. 

Print