NJG11-1/2-01
1930
Sunnmøres kvartærgeologi
11
1, 2
1-194

Sunnmøre finnes flere ganger omtalt i den kvartærgeologiske literatur; men det finnes ingen samlet bearbeidelse over de kvartære dannelser her. Nogen terrassemålinger (eller strandlinjemålinger) blev utført allerede i 1860 70 årene av den tyske geolog LEHMAN og av professor TH. KJERULF. Av større betydning blev dog H. REUSCH's arbeider her, særlig "Træk av havets virkninger på Norges vestkyst" Nyt mag. for naturv., B. 22, hvor han blandt annet omtaler nogen havdannede huler på Sunnmøre. Senere beskriver han i "Naturen" 1877 utgravingen av det oldsaksførende lag i Skjonghelleren og Havnsundhelleren. Av betydning for Sunnmøre er også hans avhandling "Strandflaten", Norges geologiske undersøkelse, No. 14.
Blandt Dr. Reuschs resultater vil jeg framheve, at han er den første som har påpekt, at Giske oprinnelig er en morene, som senere er blitt omformet av havet.
ANDR. M. HANSEN utførte i 1888 89 en rekke målinger av strandlinjer og terrasser her, beskrevet i "Strandlinjestudier" Archiv for math. og naturv." , B. 14 og 15, 1891. Disse· målinger omfatter en betydelig del av Sunnmøre. Nogen av målingene er nivelleret; men de fleste er optatt ved sikt med sekstant fra dampskip. Den sistnevnte framgangsmåten viser sig å være meget usikker; der finnes nogen få riktig bra resultater, men blandet med mange mere eller mindre feilaktige. Dr. Hansens verk er dog av andre grunner av megen interesse; ti det er det første, som tar sikte på å gi en oversikt over strandlinjene og terrassene samt istidene på Sunnmøre.
Senere har j. REKSTAD utført endel terrassemålinger her, dels med aneroid og dels med nivellerkikkert. Samtidig beskriver han Norsk geo!. tidsskr. XI. 2 H. KALDHOL (" Iagttagelser fra terrasser og strandlinjer i det vestlige Norge" , Bergens museums årbok 1905, no. 2 og do. 1907, no. 9) for første gang skjellfund fra kvartærlagene på Sunnmøre. Flere av disse fund er meget viktige, således fund av Portlandia arctica på Hareide og Sunndalen i Austefjorden, Volda.
P. A. ØYEN, A. NUMMEDAL og G. HoLMSEN har også leveret viktige bidrag til Sunnmøres kvartærhistorie; disse vil senere bli nærmere omtalt i dette arbeid.
FRIDTJOF NANSEN har i "The strand flat and isostasy" 1921 gitt en beskrivelse av strandflaten på Sunnmøre. Av megen betydning er hans påvisning av, at Tapes-terrassen står i et bestemt høgdeforhold til den såkaldte senglaciale marine grense. Nærværende forfatter har behandlet enkelte forhold fra Sunnmøres kvartær historie i flere mindre avhandlinger i "Et bidrag til faunaen i Vestlandets kvartæravleiringer", Bergens mus. årb. 1908; likeledes i "Glacialgeologiske iagttagelser fra Søndmøre", Norges landbrukshøgskole 1859 1909 ( festskrift). Mindre bidrag finnes også i "Bidrag til Romsdals amts kvartærgeologi I", Kgl. Norske Vidensk. Selskap, Trondhjem, 1915, no. 7, og i fortsettelsen "Møre fylkes kvartærgeologi Ill" sammesteds 1924, no. 4. En enkelt skjellbanke er også omhandlet i "Nordfjords" kvartæravleiringer" Bergens mus. årb. 1912. Allerede ved forarbeidene til de to førstnevnte små avhandlinger var det meningen de skulde bli efterfulgt av en mere fullstendig kvartærgeologisk beskrivelse over Sunnmøre. Når dette først skjer nu 20 år senere var det tildels grunnet flytning til et annet distrikt ( Nordfjord), hvis kvartær historie først blev behandlet. Da jeg kom tilbake til Møre, begynte jeg nok på en kvartærgeologisk beskrivelse av fylket i 19 I l, men dengang nordenfra. Siden blev det flere års ophold i mine studier av kvartærlagene, så det var først i 1924 jeg påny tok fatt, idet Nansenfondets styre bevilget mig et reisestipendium. Fra 1924 og til 1928 har jeg så med stipendium fra Nansenfondet kunnet foreta undersøkelser av kvartærlagene over det vesentlige av dette store og sterkt sundskårne stykke av vårt land, som kalles Sunnmøre.
For disse reise bidrag vil jeg herigjennom bringe styret for Nansenfondet min hjerteligste takk! Nansenfondets styre har også ved bevilgning til Norsk geologisk forening gjort det mulig for den å overta de med trykningen av dette arbeid forbundne utgifter. Også for dette SUNNMØRES KVARTÆRGEOLOGI 3 vil jeg få lov å takke både Nansen fondets styre og styret for Norsk geologisk forening. Forøvrig er det mange, som har ydet mig bistand velvilje og hjelp under mine reiser og direkte under arbeidets utførelse; særlig må jeg nevne: lektor Einar Knudsen, kjøpmann Anth. Lerheim, konservator A. Nummedal, statsgeolog G. Holmsen, , lærer R. Buset, lærer Karl Rogne og konservator Halvor Rosendahl. Til samtlige min beste takk!

029-196x
Print