1931
Gammel og ny geologi ved Kongsberg sølvverk.
12
1, 2, 3, 4
123-148

For å nå frem til en nogenlunde tilfredsstillende bedømmelse av ertsdistriktets verdi har Kongsberg Sølvverk i en årrekke holdt gående en omfattende geologisk oversikts- og detaljkartlegging av ertsområdet og grubene.

Oversiktskarter er utført i stor målestokk og der er av Chr. A. Miinster og Carl Bugge utgitt inngående beskrivelse av geologisk art. Angående sølvets utfelling på gangene har også professor j. H. L. Vogt gitt en interessant utredning.

Siden 1921 har det været overdratt mig å fortsette det geologiske detaljkartarbeide. Som kartgrunnlag har Sølvverket latt utføre en stor mengde specialkarter over grubeområdene og der er tegnet fall og feltprofiler over de betydeligste gruber.

Som materiale for studie av grubenes historie fra de blev opdaget og til deres nuværende dyp finnes ennvidere en mengde befaringsprotokoller og grubebeskrivelser. Utførlige beskrivelser om Sølvverket er trykt i gammel tid og der kan av disse særlig henvises til beskrivelser av Deichman og Brünnich, men de inngående grubebeskrivelser finnes kun i befaringsprotokoller og manuskripter som er ordnet og maskinskrevet efter initiativ av avdøde sølvverksdirektør Chr. A. Miinster. Som et resultat av mitt arbeide med grubenes historikk og geologi foreligger nu ferdig en beskrivelse av den del av ertsdistriktet som uten sammenligning har ydet mest erts. Min beskrivelse bilagt med karter er innlevert til Kongsberg Sølvverk høsten 1930, og nærværende avhandling er delvis å opfatte som et utdrag av min rapport. I dette utdrag har jeg søkt å gjøre rede for de forskjellige geologiske opfatninger man har hatt fra den første driftstid og frem til våre dage, og de forskjellige synsmåter som har gjort sig gjellende ved søkning efter nye ertsanvisninger.

029-196x
Print