NJG12-15
1931
Elvebruddet ved Åbufoss i Numedalslågen
12
1, 2, 3, 4
315-322

Under den store flom i 1927 skar Numedalslågen voldsomt i en mæl ca. 4 km ovenfor Larvik, hvor elven passerer gjennem raet. I lengere tid har den forandret leie og senket sig i det stryk gjennem morenen som kalles Åbufoss. På breddene er bygget faste fangstinnretninger for laksen, nederst på venstre bredd Rolighetsfisket, ovenfor dette Hovlandsfisket på høire bredd, og ovenfor dette igjen Bommestadfisket på venstre elveside. Alle disse tre fiskeinnretninger er i de siste decennier efter tur blitt satt ut av funksjon ved at de er blitt liggende på det tørre. Bommestadfisket blev påbygget i 1911 og først efter den tid kunde der på fisket merkes forandring av elveleiet. Hovlandsfisket blev lagt tørt efter flommen i 1916, og i l 924 måtte Vestfold kraftselskap flytte fra elvebredden nogen master, som holdt på å undergraves. - Der har således lenge været uro i elvesengen, enten på grunn av at meandrene nedenfor Bommestadbroen har tiltatt, eller som følge av at elven har gravet i bunnen. Hvilke av disse to årsaker skal tillegges størst betydning er ikke bragt på det rene. For å lette fløtningen gjennem strykene er enkelte store stener hvor tømmeret pleiet å binne sig, minert i stykker likesom der skal være foretatt sprengning av sten ved Bommestadfisket. Dette inngrep i det naturlige balanseforhold kan også tenkes å ha gjort sitt til å svekke elvesengens motstandskraftsitt til å svekke elvesengens motstandskraftmot strømerosionen.

029-196x
Print