NGT26-1/2-01
1946
Anorthosittkomplekset i Heidal.
26
1, 2
1-58

FORORD

I dette arbeide fremlegges en del av resultatene av de geologiske undersøkelser undertegnede foretok i Heidal somrene 1940-41. Materialet er bearbeidet ved Universitetets mineralogiske institutt under professor Tom F. W. Barths ledelse. Avhandlingen ble fremlagt til Matematisk-naturvitenskapelig embetseksamens spesielle avdeling våren 1942. Når det først nå foreligger trykt, skyldes det at jeg etter min eksamen måtte legge det geologiske arbeid til si de for å kunne utføre min plikt i Hjemmefronten. Den lille bearbeidelse som måtte til for trykning (summmy etc.), har jeg derfor ikke kunnet ta fatt på før i høst.

Jeg vil nytte høvet til å takke Norges Geologiske Undersøkelse ved direktør C. Bugge for den økonomiske støtte jeg har mottatt til arbeidet. Likeledes er jeg statsgeolog, dr. T. Strand megen takk skyldig for at han så beredvillig innførte meg i de alminnelige geologiske forhold i området. Professor W. Werenskiold har også arbeidet meget i disse og nærliggende strøk, og jeg er meget takknemlig for at jeg har fått lov til å benytte hans dagbøker, karter og annet materiale. Størst takk skylder jeg imidlertid min lærer ved Mineralogisk institutt, Professor Barth, for hans inspirerende veiledning i arbeidet, og for annen hjelp i de årene vårt land var undertrykket.

Print