NGT37-3/4-06
1957
Notiser Iakttagelser av isskuring inom västliga delar av den nord-norske strandflaten.
37
3, 4
429-440

Under pågående glacialgeologiska undersökningar vid Nordlandskusten har intresse bl.a. ägnats glacialskulpturen på strandflaten. Härvid har ett antal utpraglat vastliga lokaler besokts. Då några av de iakttagelser, som härvid gjorts, kunna vara av mera allmänt intresse - jag tänker då speciellt på den alltjämnt oppna frågan om nedisningens omfattning mot vaster och det darmed sammanhangande problemet om eventuell övervintring av växter på isfria områden - skola i form av detta meddelande några observationer tagas upp till kort behandling.

Print