NGT35-19
1955
Norsk Geologisk Forenings landsmøte 1955
35
165-225

F. Huseby : Om blokktellingers historikk og metodikk.

O. Holtedahl: Ekkoloddinger i Skagerak.

H. Holtedahl : Om innlandsisens utbredelse på Møre under siste istid.

I. Undås : Nivåer og boplasser i Sør-Norge.

Erling Johnsen : Flintfunn og flinttyper fra Øst-Norge.

O. Liestøl : Bresjøen ved Østerdalsisen.

Per Holmsen : Innlandsisens avsmeltningsforløp nord og syd for vannskillet på Dovrefjell.

J. Gjessing : Orientering om noen isavsmeltningsstudier som er i gang i Østlandets fjelltrakter.

Per Holmsen : Om den siste isrestens beliggenhet i de østlandske dalfører.

Fordrag 1. februar:

H. Neumann : Röntgenografisk identifikasion av mineraler (kort meddelelse).

K. Heier : Aldersforholdet mellom Telemarkgneisene og anorthositene i Egersundfeltet.

Tom F. W. Barth : Oppsmeltning som årsak til dannelsen av Oslomagmaene.

Chr. Oftedahl : Eruptivganger og magma-ublandbarhet i Oslo feltet.

N. Spjeldnæs og F. Hagemann : Ordovisiske og Siluriske bentonittlag i Oslo feltet.

A. Heintz : Det siste funn av fossile urfisk på Ringerike.

Svein Manum : Pollen og sporer i tertiære kull fra Vest-Spitsbergen.

J.A. Dons : Fortegnelse over berggrunnskart over Norge.

A. Eriksen : Det geologiske arbeid og bergverksdriften.

H. Bjørlykke: Om niobmalmer.

S. Svinndal : Litt om de nyere praktisk-geologiske undersøkelser i Fens feltet.

H. Carstens : ]ernmalmene i det vestlige Trondhjemsfelt og forholdet til kisforekomstene.

Chr . Oftedahl : N.G.U.'s kartlegging på Finnmarksvidda 1954.

Ivar Oftedal : Noen strukturer i kyst-gneiskomplekset ved Lillesand.

A. Kvale : Dekkestrukturer mellom Bergensbuene og Sogn.

B. Dietrichson : Kap. I og Il av «Høyfjellsproblemet belyst i «Jotunheimsportalen» -de nordlige halvdeler av gradteigene Vinstra og Sjodalen».

H. Sørensen : Nogle nordnorske peridotiter.

Print