NGT34-2/3/4-08
1955
Om bre-isens avsmelting syd for Storsjøen i Rendalen under istidens siste del
34
2, 3, 4
187-204

Foreliggende avhandling er første del av resultatet av et omfattende undersøkelsesarbeide over dalfyllingen syd for Storsjøen i Rendalen. I denne avhandlingen har jeg behandlet de kvartære former og deres oppståen. Feltarbeidet har pågått i tre somre, nemlig fra 1949 til -51, i forbindelse med kvartærgeologisk kartlegging av kartbladet Stor-Elvdal for Norges Geologiske Undersøkelse, under statsgeolog dr. G. Holmsens ledelse. Jeg vil rette en takk til ham, samt til professor O. Holtedahl for den interesse og velvilje de har vist mitt arbeide. Jeg har også foretatt en mengde med systematiske blokktellinger i feltet, samt gjort mekaniske jordartsanalyser av innsamlet materiale, for å bringe på det rene den petrografiske karakter av disse kvartære avsetninger. Resultatet av dette arbeidet vil bli publisert senere.

Print